Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel.: 52 388 13 50 fax: 52 388 53 67 e-mail: tose@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Aktualności więcej artykułów

Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim informuje, że w terminie 6 – 24 listopada 2017 r. odbędzie się szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. Miejsce zapisów: Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11, pok. 53, telefon 52 388 13 62.  

więcej

Nowe formy pomocy dedykowane opiekunom osób niepełnosprawnych

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) wprowadzających rozwiązania wynikające z programu "Za życiem" informujemy, że

więcej

Dotacje na założenie działalności gospodarczej!

„Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo.

więcej

"Kierunek - Własny Biznes"

FHU JAR-MAR Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich" realizuje projekt dofinansowany z FUnduszy Europejskich "Kierunek - Własny Biznes" Szczegóły oferty w załączniku.

więcej

Propozycje urzędu

Formy aktywizacji

Informacje ogólne

  Powiatowy Urząd Pracy świadczy podstawowe usługi rynku pracy:

 

 

Powyższe usługi wspierane są instrumentami rynku pracy:

 

 • Staż – to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. więcej>>

 • Prace interwencyjne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych. więcej>>

 • Dofinansowanie osobie bezrobotnej podjęcia działalności gospodarczej - Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o dofinansowanie jednorazowych środków na jej podjęcie więcej>>

 • Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy - Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. więcej>>

 • Roboty publiczne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki... więcej>>

 • Finansowanie kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych - Zgodnie z art.  45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy refundacji kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej… więcej>>

 • Finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania - Zgodnie z art.  45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy refundacji kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki... więcej>>

 • Prace społecznie użyteczne - Starosta na wniosek gminy może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. więcej>>

 • Przygotowanie zawodowe dorosłych - Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem. więcej>>

 • Stypendium dla kontynuujących naukę - Stypendium dla kontynuujących naukę przysługuje bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych... więcej>>

 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną - Bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7… więcej>>

 • Jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego - Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. więcej>>

 • Bon na zasiedlenie - na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli: więcej>>

 • Bon stażowy - na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. więcej>>

 • Bon zatrudnieniowy - na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy. więcej>>

 • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia - starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. więcej>>

 • Świadczenie aktywizacyjne - Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego. więcej>

 • Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne - Starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne. więcej>>

 • Bon szkoleniowy - stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez osobę bezrobotną szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem. więcej>>

 

 • Refundaja wynagrodzeń osób do 30 r. ż. - Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, więcej>>

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim na bieżąco przyjmuje wnioski dotyczące ww. form aktywizacji i rozpatruje je uwzględniając wysokość środków Funduszu Pracy dostępnych na ich realizację.

Wszystkie formy aktywizacji osób bezrobotnych tut. Urząd realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij