Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel.: 52 388 13 50 fax: 52 388 53 67 e-mail: tose@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Propozycje urzędu

Formy aktywizacji

Informacje ogólne

Powiatowy Urząd Pracy świadczy podstawowe usługi rynku pracy:

 

 

Powyższe usługi wspierane są instrumentami rynku pracy:

 

 • Staż – to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. więcej>>

 • Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych.  więcej>>

 • Dofinansowanie osobie bezrobotnej podjęcia działalności gospodarczej - Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o dofinansowanie jednorazowych środków na jej podjęcie więcej>>

 • Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy - Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. więcej>>

 • Roboty publiczne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki... więcej>>

 • Finansowanie kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych - Zgodnie z art.  45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy refundacji kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej… więcej>>

 • Finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania - Zgodnie z art.  45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy refundacji kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki... więcej>>

 • Prace społecznie użyteczne - Starosta na wniosek gminy może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. więcej>>

 • Przygotowanie zawodowe dorosłych - Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem. więcej>>

 • Stypendium dla kontynuujących naukę - Stypendium dla kontynuujących naukę przysługuje bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych... więcej>>

 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną - Bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7… więcej>>

 • Jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego - Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. więcej>>

 • Bon na zasiedlenie - na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli: więcej>>

 • Bon stażowy - na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. więcej>>

 • Bon zatrudnieniowy - na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon zatrudnieniowy. więcej>>

 • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia - starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia. więcej>>


 • Świadczenie aktywizacyjne - Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego. więcej>


 • Refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne - Starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne. więcej>>

 

 • Bon szkoleniowy - stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez osobę bezrobotną szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem. więcej>>

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim na bieżąco przyjmuje wnioski dotyczące ww. form aktywizacji i rozpatruje je uwzględniając wysokość środków Funduszu Pracy dostępnych na ich realizację.

Wszystkie formy aktywizacji osób bezrobotnych tut. Urząd realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 149) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij