Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel.: 52 388 13 50 fax: 52 388 53 67 e-mail: tose@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Pracownicy, osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowani pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy mogą skorzystać z takich form pomocy jak:

 • szkolenia,
 • finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji,
 • pożyczka szkoleniowa,
 • dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

SZKOLENIA

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych,  w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji,  zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie  zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w przypadku:

 1. braku  kwalifikacji zawodowych;
 2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 4. braku  umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenie finansowane przez starostę  ze środków Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Szkolenie może trwać :

 • do 6 miesięcy,  w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia  w danym zawodzie do 12 miesięcy,
 • w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie  nie dłużej jak 24 miesiące.

Koszt szkolenia oznacza:

 • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej.
 • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających   prawa do      stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium (osoby, które w trakcie szkolenia podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą)
 • koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż  miejsce zamieszkania,  także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
 • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Koszt szkoleń nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat.

SZKOLENIA GRUPOWE

Organizowane są na podstawie planu szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy. Warunkiem zakwalifikowania się jest spełnianie ustawowych kryteriów dotyczących uprawnienia do szkolenia oraz posiadanie predyspozycji i spełnianie warunków zgodnych z kryteriami naboru na dany kurs.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane  przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku  nie przekroczy 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Jednostka szkoleniowa musi posiadać aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

PRZYSŁUGUJĄCE ŚWIADCZENIA

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę przysługuje:

 1. Stypendium w wysokości 120% zasiłku  w przypadku szkolenia o liczbie godzin nie mniej niż 150 miesięcznie.
 2. W przypadku niższego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.
 3. Zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego skierowanego poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.
 4. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie zwrotu części lub całości kosztów poniesionych z tytułu przejazdu na szkolenie.
 5. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku – przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 6. Stypendium nie przysługuje, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium.
 7. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku od dnia  zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki  na ubezpieczenie społeczne. Skierowany ma prawo ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą.

EGZAMINY

Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu (uzasadnienie celowości; osoba musi zostać skierowana).

POŻYCZKA NA SFINANSOWANIE  KOSZTÓW SZKOLENIA

 • Starosta może, na wniosek bezrobotnego, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400 %przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lubutrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 • Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.
 • W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

 

DOFINANSOWANIE STUDIÓW POYPLOMOWYCH

Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100 %, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Starosta zawiera umowę z osobą bezrobotną o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności:

 • prawa i obowiązki stron,
 • wysokość środków,
 • tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Bezrobotnemu, któremu Starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku.

SZKOLENIA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY

Osobom poszukującym pracy przysługuje prawo do korzystania ze:

 • szkoleń,
 • zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania,
 • pożyczki szkoleniowej,
 • finansowania studiów podyplomowych.

Poszukujący pracy, to osoba która:

 • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w  stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub w indywidualnym programie integracji (pomoc społeczna),
 • jest żołnierzem rezerwy,
 • pobiera rentę szkoleniową,
 • pobiera świadczenie szkoleniowe (przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika po rozwiązaniu stosunku pracy, służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie krótszym niż  6 m-cy),         
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

WAŻNA INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez jednostki szkoleniowe informacji, że oferowane przez te instytucje kursy mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy z urzędu pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim informuje, że refunduje koszty szkolenia tylko osobom (bezrobotnym lub poszukującym pracy) skierowanym przez tutejszy urząd.

Jednocześnie informujemy, że osoby bezrobotne i poszukujące pracy uczestniczące w bezpłatnych szkoleniach finansowanych ze środków publicznych/krajowych lub unijnych organizowanych przez inne instytucje niż urząd pracy są zobowiązane do poinformowania urzędu o tym fakcie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Kraj., ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój 65, nr tel. 52 3881354.

Podstawa prawna:

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym

 Dokumenty dla jednostki szkolącej

 

Rejestr instytucji szkoleniowych:

http://www.ris.praca.gov.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij