Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel.: 52 388 13 50 fax: 52 388 53 67 e-mail: tose@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy - Starosta może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości, nie wyższej jednak niż 6-krotna wysokość  przeciętnego wynagrodzenia.

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą ubiegać się:

 1. podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 2. producent rolny, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia    i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”,
 3. niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2), zwanym dalej odpowiednio „przedszkolem” i „szkołą”,
 4. żłobek,
 5. klub  dziecięcy,
 6. podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne.

Do podmiotu, producenta rolnego, niepublicznego przedszkola lub szkoły mogą być skierowane:

 1. osoby bezrobotne,
 2. poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy.

Do żłobka, klubu dziecięcego, podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne mogą być skierowane:

 1. osoby bezrobotne,
 2. opiekuni,
 3. poszukujący pracy absolwenci.

Wnioskodawca zamierzający utworzyć stanowisko pracy może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę albo ze względu na miejsce wykonywania pracy wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o refundację starosta powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

Podstawą refundacji jest zawarta umowa, która powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu do:

 1. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy osoby przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 2. utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,
 3. złożenia rozliczenia, wydatków poniesionych od dnia zawarcia umowy ujętych w szczegółowej specyfikacji,
 4. zwrotu refundacji, wraz z odsetkami, w przypadku złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji, albo naruszenia innych warunków umowy,
 5. zwrotu refundacji, wraz z odsetkami, w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnienia,
 6. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku od towarów i usług dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Kraj. pokój nr 65, tel. 052 388 13 54, kom. 668 244 732 od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Rozporządzenie Komisji UE nr 1407 z 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Rozporządzenie MPiPS w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij