Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel.: 52 388 13 50 fax: 52 388 53 67 e-mail: tose@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy - Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą ubiegać się:

  1. podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  2. producenci rolni, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  3. niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły.

Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzające utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji wraz z wymaganymi załącznikami.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o refundację starosta powiadamia podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

Podstawą refundacji jest umowa zawarta przez starostę z podmiotem, przedszkolem, szkołą lub producentem rolnym. Umowa o refundację powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego do:

  1. zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 24 miesięcy,
  2. utrzymania przez okres co najmniej 24 miesięcy stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,
  3. złożenia rozliczenia, wydatków poniesionych od dnia zawarcia umowy ujętych w szczegółowej specyfikacji,
  4. zwrotu refundacji, wraz z odsetkami, w przypadku złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, zaświadczeń lub informacji, albo naruszenia innych warunków umowy,
  5. zwrotu refundacji, wraz z odsetkami, w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnieni bezrobotnego, w przypadku niezatrudnieni na refundowanym stanowisku skierowanego bezrobotnego przez wymagany okres,

zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku od towarów i usług dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji.

 

Podstawa prawna:


Szczegółowe informacje: Pani Iwona Gierszewska, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, pokój nr 65, tel. 523881354.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (obowiązujący od 14.06.2017 r.)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 Rozporządzenie Komisji UE nr 1407 z 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Rozporządzenie MPiPS w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij