Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel.: 52 388 13 50 fax: 52 388 53 67 e-mail: tose@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 1. Udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 2. Pozyskiwaniu ofert pracy;
 3. Upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 4. Udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 5. Informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 6. Inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 7. Współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 8. Informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.


Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw, które zawarły umowy ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi w sprawie swobody przepływu osób, powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy realizują wyłącznie przez sieć EURES.


Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

 

 1. Dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 2. Dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
 3. Równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 4. Jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.


Bezrobotnemu lub poszukującemu pracy u pośrednika zostanie przedstawiona:

 1. Propozycja odpowiedniej pracy i skierowania do niej;
 2. Propozycja i skierowanie m.in. do doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego;
 3. Informacja o prawach i obowiązkach bezrobotnego m.in. obowiązek stawienia się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, zgłaszania się do pracodawcy w terminie i miejscu wskazanym w skierowaniu do pracy;
 4. Informacja o prawnych konsekwencjach niestawiennictwa u pracodawcy i w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie;
 5. Informacja o prawnych konsekwencjach wynikających z art. 33 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z póź. zm.);
 6. Informacja o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.


Pracodawca u pośrednika pracy może:

1. Zgłosić ofertę pracy wyłącznie pisemnie przy wykorzystaniu:

 • kontaktu osobistego,
 • poczty elektronicznej,
 • przesyłki pocztowej,
 • faksu lub telefaksu.

2. Przeprowadzić przy współpracy pośrednika pracy i doradcy zawodowego, wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem do pracy;

3. Uzyskać możliwość bezpośredniego kontaktu z wybranymi kandydatami w postaci zorganizowania giełdy pracy;

4. Uzyskać informacje na temat lokalnego rynku pracy i usług świadczonych na rzecz pracodawcy.


Przyjęcie zgłoszenia zobowiązuje urząd pracy do poszukiwania kandydata, który spełniałby oczekiwania pracodawcy.

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsca wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

 

Zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy realizuje powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy od pracodawcy.


Powiatowy urząd pracy , który nie dysponuje kandydatami spełniającymi wymagania określone w ofercie pracy, udostępnia informacje o braku możliwości realizacji oferty pracy innym powiatowym urzędom pracy, co najmniej przez internetową bazę ofert pracy.


Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.


Powiatowy Urząd Pracy:

 1. Nie może przyjąć oferty pracy w sytuacji gdy pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 2. Może nie przyjąć oferty pracy jeżeli pracodawca w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.


Z usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w zakresie określonym dla pracodawców, mogą korzystać także przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, niebędący pracodawcami w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Oferty pracy publikujemy na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w siedzibie urzędu, w Centralnej Bazie Ofert Pracy oraz na stronie internetowej tut. PUP.

 

Zobacz również na stronach:

Centralna baza ofert pracy

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim

www.psz.praca.gov.pl
www.kraz.praca.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Wniosek dla jednostek budżetowych Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia

Wniosek dla jednostek budżetowych Oświadczenie o podjęciu pracy

Podstawa prawna:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij