Przejdź do treści Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie tel.: 52 388 13 50 fax: 52 388 53 67 e-mail: tose@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Wnioski przyjmowane będą od dnia 08.08.2017 r. do dnia 17.08.2017 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017 r. przyznał Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sępólnie Krajeńskim  środki rezerwy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w wysokości  59 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiątdziewięćtysięcyzłotych00/100).

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sępólnie Krajeńskim działający w imieniu Starosty Sępoleńskiego ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 08.08.2017 r. do dnia 17.08.2017 r.

  UWAGA:

 • Wnioski złożone przed terminem lub po terminie naboru pozostaną bez rozpatrzenia.
 • W przypadku bardzo dużego zainteresowania środkami KFS, PUP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kryteriów np. w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski pracodawców niekorzystających do tej pory ze środków KFS oraz mikro i małe przedsiębiorstwa.
 • Środki rezerwy KFS może otrzymać wnioskodawca spełniający co najmniej jeden z priorytetów ministra i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy.

 

PRIORYTETY 
Ministra

 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.*
 2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.**
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

PRIORYTETY
Rady Rynku Pracy

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (osoby, które ukończyły szkołę średnią, ale nie mają matury, a także osoby z wykształceniem niższym niż średnie).
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powyżej 45 roku życia.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978.

 

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości:

 • 100% w przypadku pracodawcy, który należy do grupy mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
 • 80% w przypadku pozostałych pracodawców, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, składa wniosek wraz załącznikami w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsca prowadzenia działalności.

 

Starosta rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru, do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Przy rozpatrywaniu wniosków będzie brane pod uwagę:

 1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok.
 2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku.
 4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego.
 5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.
 6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.
 7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Do wniosku Pracodawca obowiązkowo musi dołączyć:

 1. Zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.3),
 2. Informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 3. Kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4.  Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
 5. Wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

 

Niedołączenie ww. załączników skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Wniosek można pobrać w siedzibie urzędu (pok. 65) lub ze strony internetowej www.pup.sepolno.pl w  zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców – Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców – Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

*Priorytet pierwszy -  przeważający rodzaj prowadzonej przez Pracodawcę działalności.

 

 -  sektor przetwórstwo przemysłowe (sekcja C w nomenklaturze PKD) są to kody PKD:

 • 10 – produkcja artykułów spożywczych,
 • 11 – produkcja napojów,
 • 12 – produkcja wyrobów tytoniowych,
 • 13 – produkcja wyrobów tekstylnych,
 • 14 – produkcja odzieży,
 • 15 – produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,
 • 16 – produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 • 17 – produkcja papieru i wyrobów z papieru,
 • 18 – poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • 19 – wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • 20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 • 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • 22 – produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 • 23 – produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,
 • 24 – produkcja metali,
 • 25 – produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
 • 26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
 • 27 – produkcja urządzeń elektrycznych,
 • 28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,
 • 30 – produkcja pozostałego sprzętu transportowego,
 • 31 – produkcja mebli,
 • 32 – pozostała produkcja wyrobów,
 • 33 – naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń.

- sektor transport i gospodarka magazynowa (sekcja H w nomenklaturze PKD) są to kody PKD :

 • 49 – transport lądowy oraz transport rurociągowy,
 • 50 – transport wodny,
 • 51 – transport lotniczy,
 • 52 – magazynowanie i działalność wspomagająca transport,
 • 53 – działalność pocztowa i kurierska

-  sektor opieka zdrowotna i pomoc społeczna  (sekcja  Q w nomenklaturze PKD) są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb:

 • 86 – opieka zdrowotna,
 • 87 – pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
 • 88 – pomoc społeczna bez zakwaterowania.

** Priorytet drugi  zawody deficytowe – Barometr zawodów powiatu sępoleńskiego i województwa kujawsko-pomorskiego

Zawody deficytowe w powiecie sępoleńskim: betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, dentyści, elektromechanicy i elektromonterzy, fryzjerzy, graficy komputerowi, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lakiernicy, lekarze, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy elektronicy, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, piekarze, pielęgniarki i położne, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży, przedstawiciele handlowi, psycholodzy i psychoterapeuci, robotnicy budowlani, robotnicy leśni, samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści ds. Finansowych, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, spedytorzy i logistycy, szefowie kuchni, technicy elektrycy, technicy mechanicy, terapeuci zajęciowi.

 

*Zawody deficytowe w województwie kujawsko-pomorskim: betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy, fryzjerzy, graficy komputerowi, inżynierowie budownictwa, inżynierowie mechanicy, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy budowy, kierownicy ds. produkcji, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lakiernicy, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, nauczyciele przedmiotów zawodowych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, piekarze, pielęgniarki i położne, posadzkarze, pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, przedstawiciele handlowi, robotnicy obróbki drewna i stolarze, samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, szefowie kuchni, ślusarze, tapicerzy, technicy elektrycy.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij